ម៉ាស៊ីន​បញ្ចូល​ខ្យល់

  • Air Compressor

    ម៉ាស៊ីន​បញ្ចូល​ខ្យល់

    ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់គឺជាឧបករណ៍មួយប្រភេទដែលប្រើសម្រាប់បង្ហាប់ឧស្ម័ន។ រចនាសម្ព័នរបស់ម៉ាស៊ីនសប់ខ្យល់មានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងម៉ាស៊ីនបូមទឹកដែរ។ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់ភាគច្រើនជាប្រភេទឌុយបញ្ច្រាស់ផ្លុំវិលឬវីសបង្វិល។ ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ centrifugal គឺជាកម្មវិធីធំណាស់។